Fondens historie

 

Fonden oprettet 1. maj 1937
Den 1. maj 1937 oprettede frøken Marie Poulsen ”Grosserer Ludvig Berlins og frk. Marie Poulsens Fond” af midler, hun havde arvet fra grosserer Ludvig Berlin. Fundatsen modtog kongelig konfirmation den 9. december 1938. I 1999 blev ”Grosserer Ludvig Berlins og frk. Marie Poulsens Mindelegat” fusioneret med Fonden.

Fundatsen har undergået en række ændringer i årenes løb.

 

Ændring af fundats 1969
Særlig er der grund til at fremhæve den ændring af fundatsen, som fandt sted den
1. september 1969, og som modtog kongelig resolution den 16. september 1969. Frk. Marie Poulsen var på dette tidspunkt afgået ved døden, men ændringerne var blevet godkendt af hende i levende live. Det var i denne reviderede fundats, at de nugældende bestemmelser i det store og hele fik deres endelige udformning.


Ændring af fundats 1999

En anden ændring blev gennemført ved CivilRetsDirektoratets skrivelse 27. juli 1999. Det væsentlige formål med denne ændring var som nævnt at fusionere ”Grosserer Ludvig Berlins og frk. Marie Poulsens Mindelegat” med Fonden. Dette legat var af en megen beskeden størrelse, og man fandt det upraktisk og bureaukratisk med to bestyrelser for henholdsvis Fonden og Legatet.

Ludvig Berlins og Marie Poulsens historie