Fundats

 

§1

Fondens navn er “Grosserer Ludvig Berlins og frøken Marie Poulsens Fond” Fonden er med virkning fra den 1. januar 2000, blevet sammenlagt med Ludvig Berlins og Marie Poulsens Mindelegat. Ludvig Berlins og Marie Poulsens Mindelegats kapitalstørrelse på sammenlægningstidspunktet var kr. 260.084,20, mens Grosserer Ludvig Berlins og frøken Marie Poulsens Fonds kapitalstørrelse på sammenlægningstidspunktet var kr. 18.145.000,55.

Fondens hjemsted er København.

§2

Fondens midler bestar af den kapital, som frøken Marie Poulsen har skænket fonden, samt egenkapitalen i Ludvig Berlins og frøken Marie Poulsens Mindelegat.

Legatkapitalen skal altid være anbragt efter de af Justitsministeriet fastsatte regler for anbringelse af legatmidler. Aktiverne skal lyde på legatets navn og så vidt muligt noteres som tilhørende dette.

§3

Fondens formål er at yde hjælp til syge, synshandicappede og ældre personer. Støtten kan også ydes i form af støtte til den del af Diakonissestiftelsens omsorgs- og hjælpearbejde, der har til formål at yde hjælp til de nævnte persongrupper.

Der kan ligeledes ydes støtte til foreninger, organisationer, institutioner og lignende, der yder hjælp til disse persongrupper.

Hjælp til enkeltpersoner må kun ydes til trængende personer og kun i tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå hjælp fra det offentlige, eller hvor hjælpen fra det offentlige ikke er tilstrækkelig. Der kan ikke ydes hjælp i sådanne tilfælde, hvor ydelsen vil medføre nedsættelse eller bortfald i hjælpen fra det offentlige.

Bestyrelsen skal anvende 4% af fondens årlige nettoafkast til støtte af studerende ved Københavns og Århus Universiteter. Bestyrelsen er berettiget til at overlade fordelingen af det til rådighed stående beløb til universiteternes rektorer eller et af universiteterne udpeget stipendienævn eller lignende.

Bestyrelsen er også berettiget til at anvende en del af fondens indtægter til støtte for unge menneskers ophold på “4. maj Kollegiet” i Åbenrå.

Bestyrelsen kan endvidere anvende en del af fondens indtægter til støtte til Foreningen til Dyrenes Beskyttelse og Foreningen til Værn for værgeløse Dyr.

Bestyrelsen fastsætter legatportionernes størrelse.

Bestyrelsen er berettiget til at anvende indtil 1/5 af fondens indtægter til hjælp for frøken Marie
Poulsens søskendebørn eller disses efterkommere, hvis de er i trang.

§4

Fondens bestyrelse skal bestå af 3-5 medlemmer, der udpeges på livstid. Bestyrelsens formand skal være jurist.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Når et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen eller afgår ved døden, skal udpegning af et nyt medlem foretages af bestyrelsen. Ved udpegning af et nyt medlem skal det sikres, at der stedse i bestyrelsen er den fornødne faglige indsigt i gældende bistandsordninger. Bestyrelsens afgørelse sker efter indstilling af det udtrædende medlem.

§5

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

§6

Fondens slutregnskab revideres af en revisor, der vælges af bestyrelsen.

I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen har været betryggende.

Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv.